Privacy statement

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan dan ook zorgvuldig
om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking
Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk
doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens kunnen verstrekken, wat uw
rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of klachten, voor aanmelding van een
evenement, voor meedoen aan een actie of poll, voor een bestelling via de webshop, voor
klantonderzoek of het informeren van (mogelijke) klanten verwerken wij, als u deze gegevens
invult, de volgende persoonsgegevens van u:

 • geslacht;
 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Soms vragen we ook andere gegevens. Het verschilt per formulier of doel welke gegevens wij
nodig hebben.
Voor het personaliseren van content op onze websites verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:

 • geslacht;
 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum.

Bij het werven van kandidaten voor vacatures verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • geslacht;
 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • arbeidsverleden.

Voor het afwikkelen en uitvoeren van overeenkomsten, verwerken we ook:

 • rekeningnummer;
 • het IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat
  waarmee u de website bezoekt;
 • handelingen van de gebruiker op onze site

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
 • het afhandelen van vragen en klachten;
 • het meedoen aan acties of een poll;
 • voor klantonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren;
 • informeren van (mogelijke) klanten over onze producten en diensten;
 • het personaliseren van content op onze websites;
 • werving van kandidaten voor vacatures;
 • profilering zodat wij (toekomstige) klanten gepaste aanbiedingen kunnen doen en/of
  onze websites op maat kunnen maken voor de bezoekers. Hierbij maken wij ook
  gebruik van openbare gegevens en gegevens van derden. Voorwaarde is dat de
  betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek waarbij we
  extra gegevens van externen kunnen gebruiken. Voorwaarde is dat dit openbare
  gegevens zijn of de betrokkene toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens aan
  andere partijen door te geven.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens? 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande ondubbelzinnige
toestemming van u tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen optreden als
verwerker op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens
aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens
voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde
partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google
Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER
komen.

Recht van inzage, correctie, beperking, gegevenswissing, recht op
gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar 

Heeft u een relatie met Bakker en van der Blom? Dan heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen.
 • Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld
  als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 • Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij
  uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig
  hebben of om ons aan een wet te houden.
 • Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u
 • gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze
  overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Als u
  bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-
  mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. Geef duidelijk
  aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Stuur dan een e-mail naar
info@bakkerenvanderblom.nl  of een brief naar onderstaand adres. Stuur een kopie van uw
paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft
onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Postadres
Bakker & van der Blom
Blankenburg 17
1551 AS  Westzaan

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u van mening dat uw rechten met betrekking tot uw privacy door ons zijn geschonden?
Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Hoe lang bewaart Bakker & van der Blom de betreffende gegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij
deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om
sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde
wettelijke bewaartermijn gebruiken we dan als uitgangspunt.

Beveiliging
We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige
beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of
beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites
gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het specifieke
privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
onze websites worden gebruikt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk
hiertoe wordt verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie verkregen uit Google
Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van Bakker en van der Blom
Op de websites van Bakker en van der Blom treft u een aantal links aan naar andere websites.
Bakker en van der Blom kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de
omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien
aanwezig, van de website die u bezoekt.

Sociale netwerken
Op enkele van onze websites hebben we knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen
promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Deze
knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter,
YouTube en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring van Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen
Bakker en van der Blom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of
we wijzigingen hebben aangebracht. Als Bakker en van der Blom een belangrijke wijziging
doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan
maken wij dit kenbaar met een berichtgeving op onze websites.

Zaandam, januari 2019

Call Now Button